การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 น่านเกมส์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 "น่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2556


รางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตบอลชาย
    
     ได้แก่  นายธณกิจ   วงค์ปิน  ชั้น ม. 6/1  และนายนทพล   สินศักดิ์  ชั้น ม.6/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลหญิง

     ได้แก่  นางสาวรุ่งทิวา   สมบูรณ์ใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปตองหญิงคู่
    
     ได้แก่
             นางสาวจุฑามาศ   สอนบาลี  ชั้น ม. 5/9
             นางสาวมยุรี   ยะแก้ว   ชั้น ม.4/9
             นางสาวกุลสตรี   จีราพันธุ์   ชั้น ม.5/12

รางวัลรอบชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปตองประเภททีมชาย

     ได้แก่  นายกิตติพงค์   ยศชัย   ชั้น ม.6/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันบาสเกตบอลชาย

     ได้แก่  นายวิทวัส   จีนมัชยา   ชั้น ม.6/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเคียวรูกิ  รุ่นน้ำหนัก 53-57 กิโลกรัมหญิง   ชนิดกีฬาเทควันโด

     ได้แก่  นางสาวอาทิตยา   อินทจักร   ชั้น ม.4/2


โดย.  
ประกาศวันที่ 03-07-2013

Username
Password