การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ ขนาด 1 x 2.5 เมตร
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
โดยสถาบัน คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัด ลำปาง
ในหัวข้อ “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”
โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ ระดับมัธยมศึกษา
ในงาน ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน
ในวันที่ 11 มกราคม 2559
ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท
ได้แก่
1. นางสาว ปณิดา อุตสาสาร ม.4/11
2. นางสาวชนิกานต์ อินมณี ม.4/11
3. นางสาวสุพิชญา ปุ๊ดภาษี ม.4/11
4. นางสาวภัคจิรา โสธะโร ม.4/11
5. นางสาวศรัญญา สมจันทร์ ม.4/11
6. นางสาวฉวีวรรณ แสงมณี ม.4/11
7. นางสาวปวรัตน์ จันทร์เอี่ยม ม.4/11
8. นางสาวนิชานันท์ วรผลึก ม.4/11
คุณครู ธัญญา ไม่มีทุกข์ ผู้ควบคุมทีม
โดย.  
ประกาศวันที่ 20-01-2016

Username
Password