พิธีกลัดดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัด
พิธีกลัดดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่สอบเข้าเรียนต่อได้ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
สรุปจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ที่สอบเข้าเรียนต่อได้ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตาภาคเหนือ) จำนวน 113 คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับตรง) จำนวน 42 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 10 คน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 12 คน
มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 66 คน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 81 คน
มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 7 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 21 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 19 คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 15 คน
สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 6 คน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 13 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 คน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 24 คน
วิทยาลัยดุสิตธานี จำนวน 2 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จำนวน 4 คน
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก จำนวน 1 คน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 7 คน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2 คน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 2 คน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 2 คน
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จำนวน 6 คน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 คน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 16 คน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 1 คน
มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 44 คน
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ จำนวน 3 คน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจำนวน 2 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายจำนวน 35 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 30 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 45 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 1 คน
มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 คน
มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 1 คน
รวมจำนวนนักเรียน จำนวน 412 คน


โดย.  
ประกาศวันที่ 20-01-2016

Username
Password