“คัดลายมือตั๋วเมืองงาม”สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับชมรมกวีโวหารได้จัดประกวด “คัดลายมือตั๋วเมืองงาม”
 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุ
ญไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องผ่
านการเรียนภาษาล้านนามาก่อน สามารถอ่านเขียน ภาษาล้านนาได้

โดยนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายนนทวัฒน์ ไหแก้ว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นายสิทธิชัย วงค์คม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

รางวัลชมเชย ได้แก่
1. นางสาวญาโณทัย เมืองสอง
2. นางสาวจิราภรณ์ ไชยวงค์


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 25-01-2016

Username
Password