ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการจัดการเรียนการสอน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน
 เพื่อใชเป็นแนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม ความรู้ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
 โดยจัดประชุมขึ้นที่หอประชุมบุรีรัตน์  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คลิกชมภาพกิจกรรม 1
คลิกชมภาพกิจกรรม 2
คลิกชมภาพกิจกรรม 3
คลิกชมภาพกิจกรรม 4โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 18-05-2016

Username
Password