ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน และน้ำทิพย์ดอยขม้อ ประจำปี ๒๕๕๙คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้จัดขบวนแห่น้ำสรงพระราชท
าน และน้ำทิพย์ดอยขม้อ
ในงานประเพณีสรงน้ำองค์พระธ
าตุหริภุญชัย
ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยมหาวิหาร เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
 และส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพร
ะบรมธาตุหริภุญชัยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
 รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ย
วของจังหวัดลำพูน
ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 21-05-2016

Username
Password