ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการจัดการเรียนการสอน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี
ยนของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน
เพื่อใชเป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ความรู้ความสามารถ 
ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 23-05-2016

Username
Password