การประชุมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จังหวัดลำพูน
โดยมี คุณครูวิสารดา ฉิมน้อย เป็นวิทยากรในการจัดอบรม ซึ่งโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้เป็นที่ตั้งศูนย์และได้ร
ับมอบหมายจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน
ให้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อให้การจัดการเรียนการส
อนของครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดลำพูนมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และเพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน
จำนวน ๑๗ โรงเรียน จำนวน ๑๔๕ คน


ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-05-2016

Username
Password