การประชุมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จังหวัดลำพูน
 โดยมี 1.ครูทวี สีวิจี๋ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
2.ครูวิสารดา ฉิมน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
3.ครูปณิดา ขัดสงคราม โรงเรียนเวียงเจดีย์ 
4.ครูรุจิรา ไชยวงศ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง
 เป็นวิทยากรในการจัดอบรม ซึ่งโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เป็นที่ตั้งศูนย์และได้รับมอบหมายจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน
ให้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อให้การจัดการเรียนการส
อนของครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดลำพูนมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และเพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน
จำนวน ๑๗ โรงเรียน จำนวน ๑๔๕ คน


ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง     ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙คลิกชมภาพกิจกรรม
โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 02-06-2016

Username
Password