นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบทุนการศึกษานายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบทุนการศึกษา จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน ให้แก่ นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งเป็นนักเรียน จาก ร.ร. จักรคำคณาทร จำนวน 4 ทุน , ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ 1 ทุน , ร.ร.ป่าซาง 1 ทุน อ.ป่าซาง , ร.ร.นาทรายวิทยาคม 1 ทุน อ.ลี้ และ ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ อีก 1 ทุน รวมจำนวน 8 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 16,000 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าว ให้กำลังใจ แก่ นักเรียน ที่ได้รับทุน และ ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน โดย ขอให้ นักเรียน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็น คนดี ของครอบครัว และ สังคม

๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรมโดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 13-06-2016

Username
Password