งาน แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และอาคารเหมพินท์ไพจิตร อาคาร ๒ โรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นายอภิชาติ สมปรารถนา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
กรรมการกิจกรรมการกลุ่มโรงเรียนหริภุญชัย
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
กลุ่มโรงเรียนหริภุญชัย
และนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มโร
งเรียนหริภุญชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน
ในพิธีเปิดงาน แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มโรงเรียนหริภุญชัย

โดยมีการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งหมด ๓ รายการ
๑. Multi Skills Competition 
๒. Impromptu Speech
๓. Story Tellingคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 20-06-2016

Username
Password