ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาและโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียน
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
จาก จังหวัดลำปาง
และคณะศึกษาดูงานกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จาก จังหวัดพะเยา 
โดย นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
นายศรีวัย โญกาศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน
ให้การต้อนรับ
ณห้องประชุมเจ้าหลวงคลิกชมภาพกิจกรรมโดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 05-07-2016

Username
Password