งานฉลองพระอารามหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูนวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ด้วยวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และคระสงฆ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกส่วนราชการ
 ได้กำหนดจัดงานฉลองพระอาราม
 และศาสนาสถาน มีอายุครบ ๑,๑๑๙ ปี (งานปอยหลวง)
ขึ้นใน วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ในนามของ โรงเรียนเจ้าผู้ครองนครลำพู
น ได้เข้าร่วมขวนแห่ในชุดชาติพันธุ์ ไทยวน
โดยเริ่มขบวน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน 

ผ่านเส้นทาง ถนนอินทยงยศ เลี้ยวเข้าสู่ถนนอัฏฐารส
และเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดพร
ะธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 21-07-2016

Username
Password