การนิเทศ กำกับติดตามระะบบการนิเทศภายในระดับกลุ่มโรงเรียนหริภุญชัยวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ระบบการนิเทศภายใน
ระดับกลุ่มโรงเรียนหริภุญชั
ณ ห้องเจ้าหลวง
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 21-07-2016

Username
Password