พิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนวันที่ 3 สิงหาคม 2559
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแลพโล่รางวัล 
แก่นักกีฬาของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
ในการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2559 

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน -27 ส.ค. 59 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน

ประเภทเทควันโด 
1. เด็กหญิงวิชชุตา สุทธดุก ได้รับรงวัล 
ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 15 ปีหญิง

2. เด็กชายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ
ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นน้ำหนัก 51-55 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 15 ปีชาย

3. เด็กชายภานุวัฒน์ พรหมสิทธิ์
ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 15 ปีชาย
4. นายธีรภัทร ทะนันชัย
ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 18 ปีชาย 

5. เด็กหญิงเนติมา สุภาถา
ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 43 กิโลกรัม อายุ13-14 ปีหญิง

6. เด็กชายพชรดนัย สุรินทร์
ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 15 ปีชาย
7. รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกีฬาเทควันโดประเภททีมชาย

กีฬาเซปักตะกร้อ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อรุ่นอายุ 18ปีหญิง นักกีฬาประกอบด้วย
1. นางสาวปภัสราภรณ์ มะโนวงค์
2. นางสาวณัฐธิดา มะโนสมุทร
3. นางสาวเพ็ญนภา คำมูลสุข

ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงธารทิพย์ กาวิชัย
2. เด็กชายชาณุวัฒน์ ทับทิมแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
1. การแข่งขันเทเบิลเทนนิส คู่ผสม 
2. การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว 
3. เด็กชายธนกร ศรีลิทิพย์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชายคู่ 
4. เด็กชายอำนาจ ศรีองค์ไชย รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชายคู่ 
5. เด็กชายอนุวัฒน์ สินทรัพย์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชายคู่ 
6. เด็กชายพิจักษณ์ วิรัช รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชายเดี่ยว
7. เด็กชายกรณ์ สังข์ทองพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่
นายภาคภูมิ ณ วรรณา และ นายปวิช ศรีนวลคำ สำหรับนายภาคภูมินอกจากจะได้รับรางวัลชนะเลิศชายคู่แล้วยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ชายเดี่ยว

ประเภทกีฬาแบดมินตัน
1. รางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นายอติชาติ สะคำปัน
2. รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี เด็กหญิงวริศรา หาญเมืองใจ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี นางสาวพิมพ์ชนก ไชยวรรณะ
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี นายวรินธร วงค์จักร
5. รางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เด็กชายณัญชนน รุ่งวิทยกุล
6. รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เด็กหญิงวณามิกา แพรแก้ว 
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16ปี เด็กชายณัฐดนัย ปัญญาชัย
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16ปี เด็กหญิงธันย์ชนก กลัดเพชร
9. รางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เด็กชายศิลาดล วินาวา
10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี เด็กหญิงวราลี ไชยประสพ
11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี เด็กชายธนโชติ จารุพันธ์

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 17-08-2016

Username
Password