การเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดงาน สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
“การเสริมสร้างทักษะการวิเค
ราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
โดยมี นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
เป็นประธานในการเปิดงาน และนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำค
ณาทร จังหวัดลำพูน
 เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียน
รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ร่วมชมการแสดงในพิธีเปิด ชุดการแสดงเถิดพระเกียรติ รำถวายพระพรเถิดพระเกียรติ
ณ หอประชุมบุรีรัตน์
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 25-08-2016

Username
Password