การแข่งขันรถพลังยาง (Ruber Band and Air Powered Car by STEM 2016)วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โรงเรียนแกนนำ สะเต็มศึกษา (STEM Eucation) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพและขยายผลให้กับนักเรียนสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการสนองนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดย จัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะ
เต็มศึกษา สำหรับนักเรียนในเครือข่ายภาคเหนือ ในโครงการแข่งขันรถพลังยาง (Ruber Band and Air Powered Car by STEM 2016) ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธาน กศจ. ณ ศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนขึ้น วันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข
่งขัน ในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง จำนวน 22 ทีม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ให้นักเรียนออกแบบและสร้างรถพลังงานโดยใช้ขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว โดยใช้อาศัยพลังงานจากการคลายตัวของยางรัดและให้ทีมแข่งขันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรถพลังยาง กับ STEM การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
 ได้รับการสนับสนุนเงินรา่งว
ัลและถ้วยรางวัลการแข่งขันจาก บริษัทเฟรชมิลล์ เชียงใหม่และ
 สมาคมศิษย์เก่า จักรคำคณาทร
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 13-09-2016

Username
Password