ข่าวสาร แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันเรื่อง ประชาสัมพันธ์งดเก็บค่าสงเคราะห์ศพ สมาชิก ช.พ.ค.

รายละเอียด

                กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบสำนักงานรัฐมนตรีประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้สมาชิกซึ่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพ อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๔๐ ปี ขึ้นไปหรือสมาชิกที่มีอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป งดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้ โดยจะเรียกเก็บเงินจากกองทุนเพื่อทดรองจ่ายแทนสมาชิกไปก่อน และจะหักชดเชยเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

                จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  หากประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงาน สก.สค.ทุกจังหวัดทั่วไปเทศโดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 25-01-2017

Username
Password