การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน ในการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
๑ .กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔ –ม.๖ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๑. นายคันทารัตน์ หอยแก้ว ๒. นายณัฐวัฒน์ แก้วสุวรรณ ๓. นายรัชวุธ ศรีวรรณ ผู้ควบคุม นางณภัค ฐิติมนัส ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑ –ม.๖ ๑.นางสาวกิตติวรา บัวอินทร์ ๒. นายชญานนท์ น้อยสะปุ๋ง ๓. นายทศทิศ โท๊ะลงซิว นางสาวนภสร ริยะกาศ นายปฏิภาณ สุธรรมา นายฤทธิชัย เจริญด้วยฤทธิ์ นางสาวธัญมาศ ทาหน่อทอง นางสาววัชรพร กันทรัญ นายสหรัฐ ทิมพิทักษ์ นางสาวไอย์ลดา พรหมมนัส ผู้ควบคุม นายบุญ กลิ่นอวล นายระนอง ส่องศรี นางสาวสายฝน ส่องศรี รางวัลเหรียญทอง อันดับ ที่ ๕ การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม ( Wind Ensemble) นางสาวกชกร พอพรวน นางสาวฉวีวรรณ บัวสำลี นางสาวชยพล ทะนันชัย เด็กชายณัฐพล นิ่งงามศรี เด็กชายพัฒนพงศ์ คำมะยอม เด็กชายภูวกร อุโมงค์โน นายวิทยา เรือนอินทร์ เด็กหญิงสิริยากร ใจลังกา นายอมรเทพ ฟักนาค ผู้ควบคุม นายวสันต์ วีระโพธิ์ นางศิริลักษณ์ วีระโพธ์ รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๘ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑.-ม.๓ เด็กหญิงวรัตชญา แสนคำ เด็กอภิชญา ชุมศรี เด็กหญิงอารียา กาวิน ผู้ควบคุม นางพรสวรรค์ ศรีบุญเพ็ง นางพัชรินทร์ เมืองอินทร์ รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ ๑๐ การแข่งขันวาดภาพลานเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖ นายรัฐภูมิ สุยาลักษณ์ ผู้ควบคุม นายผดุงเกียรติ อ๊อดมัง
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 01-03-2017

Username
Password