การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560ประเภทกรีฑา
 1. นายธีรธาดา เสนาใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เข่ยงก้าวกระโดด และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
2. นางสาวศิรดา เลารอดพันธ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง วิ่ง 100เมตร 5000 เมตร และขว้างค้อน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
 3. เด็กชายมหาสมุทร ญาณรักษ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 400 เมตร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วิ่ง 200 เมตร และ รองชนะเลิศอันดับสอง กระโดดไกล วิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
 4. เด็กชายวรวัฒน์ ทิพย์รักษ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุ่มน้ำหนักและ รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
5. นายสุรชาติ มาลาจุมปี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร รองชนะเลิศอันดับ หนึ่ง ขว้างค้อน และพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
 6. นายนิติธร ตรีประเคน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พุ่งแหลน รองชนะเลิศอันดับสอง เข่ยงก้าวกระโดด และทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
7. นางสาวทักษพร ศรุตวงศ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ขว้างค้อน ทุ่มน้ำหนัก รองชนะเลิศอันดับสอง พุ่งแหลน ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
8. เด็กชายสพลเซษฐ์ อมแย้ม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร 300 เมตร และ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย
9. นางสาวศิริลักษณ์ ต๊ะแสง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วิ่ง 5000 เมตร และ 10000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
10. นายศราวุฒิ เจ็นพนัสสัก ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 5000 เมตร 3000 เมตร 800 เมตร และ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
 11. นายพงศ์รพี ตาจุมปา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วิ่ง 800 เมตร รองชนะเลิศอันดับสอง 5000 เมตร 3000 เมตร และ 1500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
12. นายธีรลักษณ์ วุฒิการศิริโสภณ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
13. นายชุติพนธ์ แก้วปีลา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย 14. นายภาคภูมิ จะวะนะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย 15. เด็กชายศุภโชค จอมขันเงิน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
16. เด็กชายนิติพงศ์ ใจพิจิตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย 17. นายศุภวิชญ์ ซาวบุญตัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วิ่ง 5000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
18. เด็กชายกวินภพ พวงมาลัยสร้อย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12ปีหญิง
19. เด็กหญิงปณิชา อุตรสัก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง วิ่ง 800 เมตร และ กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15ปีหญิง
 ประเภทกีฬาเทควันโด
1. เด็กชายธิติภัทร ทะนันชัย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทยุวชนชาย รุ่นอายุ 10-12 ปี น้ำหนัก 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
 2. นายธีรภัทร ทะนันชัย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท เยาวชนชาย อายุ 16-18 ปี น้ำหนัก 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
 3. นายพชรดนัย สุรินคำ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชาย อายุ 16-18 ปีน้ำหนัก 51 กก. ไม่เกิน 55 กก.
4. นางสาวนิจวรรณ ใจแจ่ม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทยุวชนหญิง อายุ 13-15 ปี น้ำหนัก 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
5. นายศวัสกร ทิพย์โอสถ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชาย อายุ 16-18 ปี
6. เด็กหญิงกันติชา คำยันต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชนหญิง อายุ 13-15 ปี
ประเภทกีฬาเปตอง
1. เปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ - นางสาวชนัฏนันท์ มณีขัติย์
- นางสาวมลิษา คำแดงใหญ่ - นางสาวสิริวิมล ศรีไม้ - นางสาวศุภลักษณ์ เหลือบุญชู
2. เปตองชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ - นายชานนท์ ณ ลำปาง - นายณัฐศาสตร์ ศรีบุรี - นายภพกร เพ็ญสิทธิ์ - นายอภิสิทธิ์ ปันสกุล
 3. เปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
- เด็กหญิงมดแดง ลุงลา
 - เด็กหญิงพัฐสุดา ผู้ชงแก้ว
 - เด็กหญิงวีรินท์ เสนาะ


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 08-05-2017

Username
Password