งานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 16          นักเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขัน งานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 16  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ  เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจำนวน 11 รายการ ได้รับรางวัล 7 รายการ รวมทั้งหมด 8 รายการ ดังนี้
1. การแข่งขันความรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายจีรศักดิ์                ปินทีโย             นักเรียนชั้น  ม.6/2
นางสาวแพรวพิรุณ    ไพรศรี              นักเรียนชั้น  ม.6/2
2. การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากรูปภาพ  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1
นางสาวณภัทร           น้อยแสง           นักเรียนชั้น  ม.5/2
นายธวัชชัย                อธิน                   นักเรียนชั้น  ม.4/2
3. การแข่งขันเปิดพจนานุกรมคันจิ  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1
นางสาวอัมรินทร์        สนธิคุณ            นักเรียนชั้น  ม.5/2
นางสาวอารียา           หล้าท้วม            นักเรียนชั้น  ม.4/2
4. การแข่งขันทำข้าวกล่องแบบญี่ปุ่น  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1
นางสาวธัญญาสิริ       เชษฐอุ่นเรือน  นักเรียนชั้น  ม.4/2
นางสาวณัฏฐา            สมิทธิธนสกุล   นักเรียนชั้น  ม.4/2
นางสาวอาทิตยา        อินทะจักร         นักเรียนชั้น  ม.4/2
5. การแข่งขันการเขียนพู่กัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวณัฐชา             พรหมเสพสัก    นักเรียนชั้น  ม.5/2
6. การแข่งขันชุดยูกะตะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายธนทัต                   ใหม่หล้า            นักเรียนชั้น  ม.6/2
7. การแข่งขันชุดยูกะตะ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1
นางสาวจุฑามาศ        ชุ่มสวัสดิ์            นักเรียนชั้น  ม.5/2
8. การแข่งขันการเต้นดะรุมะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายณัทกฤช               ญาณะโรจน์       นักเรียนชั้น  ม.5/2
นายธนทัต                   ใหม่หล้า            นักเรียนชั้น  ม.5/2
นายสถาพร                 อานา                 นักเรียนชั้น  ม.5/2

 

 

 โดย.  
ประกาศวันที่ 09-08-2013

Username
Password