สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมและให้ความรู้เรื่องความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีวิทยากร คือ ผอ. ประภัสสร ไชยชนะใหญ่ ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม