วันครู 16 มกราคม 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ได้เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีการจัดงานวันครู เพื่อร่วมระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุญูปการต่อการศึกษาของชาติบ้านเมือง และทำให้ประชากรของชาติเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถสร้างดำรงรักษาพัฒนาและปกป้องบ้านเมืองให้พัฒนา เจริญก้าวหน้าเป็นปกติสุขอยู่ได้

คลิกดูภาพกิจกรรม