กิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ ระดับภาคเหนือ

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ เป็นประธานในพิธีเปิด

และ รอง.ผอ. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลและพิธีปิด ซึ่งมี ศ.ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์ ให้คำปรึกษา กิจกรรมในค่ายแบ่งออกเป็น ด้านวิชาการ และ ด้านนันทนาการ ในด้านวิชาการ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีการประเมินผลการพัฒนาของผู้เรียน โดยวิธีการนำเสนอ ซึ่งมีผลดังนี้ ฐานการอ่านทำนองเสนาะ - เหรียญเงิน นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัญญาปิน และนางสาวรสิตา คนสูง ฐานการแต่งกวีนิพนธ์ - เหรียญทอง นางสาวมินทรัตน์ ศรีประทีป และนางสาวณัฐธิดา พรหมมินทร์ ฐานการแต่งเพลง - เหรียญเงิน นายพีรพงษ์ ทิพยอด นายวรพงษ์ หล้าใหม่ และนายพุทฒิพงษ์ นันทกัป ฐานการพูดเชิงสร้างสรรค์ - เหรียญเงิน นายอัษฎา มหาวงศ์ และนางสาวหทัยกาญจน์ กอหลวง นอกจากนี้ นายรัฐนันท์ อนันตกุล ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ให้เป็น ประธานค่ายกิฟเต็ดไทย ภาคเหนือ ประจำปี 2562

คลิกดูภาพกิจกรรม