การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

งานกิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง ประจำปี 2562

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนา

เพิ่มศักยภาพด้านเรียน และให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และเกิดความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหนประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม