มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้


1. นักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้แก่ ด.ญ.วนัสนันท์ สุภาติ ด.ญ.นฤตยา เตชะวงศ์ และด.ญ.นันทวัน ปัญญา

ครูผู้ควบคุม นางศุภลักษณ์ บุษมงคล และว่าที่ร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์ 

2. นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้แก่ นายศุภโชค เทพมาลัย นายธัญลักษณ์ ผุสดี และน.ส.ธีราภรณ์ พุดทะสี

ครูผู้ควบคุม นางศุภลักษณ์ บุษมงคล และนายทันฤทธิ์ อินทรีย์ 

3. นักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้แก่ ด.ญ.ปณิตา ชัยพนัส ด.ญ.ชนิกานต์ ฟั่นพะยอม และด.ญ.ชญานันต์ ศรีวงค์

ครูผู้ควบคุม ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์ และนายเสมือน สายศร

4. นักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้แก่ นายวายุ ทะไร นางสาวภูริชญา ป้องกัน และนางสาวสิริประภา คำพินิจ

ครูผู้ควบคุม นางรัตนา ซุกซอน และนายสมาน อุ่นแก้ว 

5. นักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้แก่ ด.ญ.จิรัฃญา ปาทะ ด.ญ.จิรัชยา สุภาศรี และด.ญ.นัทชา จันทร์เส็ง

ครูผู้ควบคุม นางกัลยา ไชยรังษี และนางสาววิรภาศา สินธุปัน

6. นักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

นางสาวพวงผกา วันนะวรรณา นางสาวธัญลดา ด้วงสมบัติ และนางสาวธัญพร ศรีบุญเรือง

ครูผู้ควบคุม นางกัลยา ไชยรังษี และนางสาววิรภาศา สินธุปัน

7. นักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร คาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้แก่ นายพุฒิพงศ์ บุญทา น.ส.กัณฐิกา โปทาคำ และน.ส.รินรดา คร้ามพันธ์

ครูผู้ควบคุม นางบุณยนุช ใจบรรทัด และนางฉัตราพร ศุกลพันธ์

คลิกดูภาพกิจกรรม