ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจักรคำคณาทร ได้เข้าร่วมรับการประเมินการดำเนินงานจากคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน

ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และสามารถรักษามาตรการในการดำเนินงานในสถานศึกษา สถานประกอบการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักปฏิบัติการ “5D วิถี TO BE ลำพูน” ซึ่งประกอบด้วย Dream , Drive , Design , Deploy และDevelopment

คลิกดูภาพกิจกรรม