แสดงความยินดีกับเด็กเก่งภาษาไทย

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย เทิดไท้จอมราชันย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการเปิดบ้านภาษาไทย รู้จัก เข้าใจ ก้าวไปด้วยกัน ของสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งนายพุฒินาท เนตรแสนศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดเรียงความนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดลำพูน ในประเด็นวิถีใหม่กับวัฒนธรรมไทย ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นายฮิโรมุ อิชิคาวา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวอาทิตยา สมเดช รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวณัฐชยา สมนวล และรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวรินทร์ลภัส เศรฐศิลป และนางสาวณฐพร ทาสอน ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม