ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

กำหนดการจัดทำข้อมูลใน ระบบ CKK-MIS ปีการศึกษา 2559

ให้นักเรียนทุกคนเข้าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน(CKK-MIS)และจัดทำข้อมูลตามที่แจ้งไว้ในหน้าแรกและตามเอกสารที่แจก  ให้เสร็จตามกำหนดเวลาดังนี้

  1. ม.1 และ ม.4 ถึงวันที่ 31 พ.ค.59
  2. ม.2,3,5,6 ถึงวันที่ 10 มิ.ย.59
  3. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ จะประกาศให้ทราบต่อไป


    http://www.chakkham.info/site