การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อนำผล
การประเมินมาพัฒนาและให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการศึกษาจึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด


คลิกตอบแบบสอบถาม