CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2
เมื่อวานนี้3
สัปดาห์นี้16
เดือนนี้5734
ทั้งหมด795599

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

โครงการปีงบประมาณ 2563

  โครงการปีงบประมาณ 2563    
  - กิจกรรม English Buddy for Youngs กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์
   - กิจกรรม International English Week กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรม Math Contest กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรม Math Contest กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรม Math Contest กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรม Math Day กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรม PLC กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมการจัดสอบประมวลความรู้ ม.1 - ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
   - กิจกรรมการดำเนินการจัดสอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมการรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมการสร้างแนวข้อสอบ PISA กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
   - กิจกรรมการสอบ Pre o - net ม.3 (ข้อสอบ สพฐ.) กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมการสอบข้อสอบกลาง ม.1 - ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมการสอบคัดกรองนักเรียน ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามสาขาวิชา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี  
   - กิจกรรมการเขียนโครงการ นิเทศ ติดตามผล กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
   - กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษหน่วยงานภายนอก กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมคลิกนิกคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมคลินิกหมอภาษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.ต้น กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การทดสอบระดับชาติ (o-net) ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การทดสอบระดับชาติ (o-net) ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมจัดทำคลังข้อสอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวโปรยทอง แซ่แต้  
   - กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมจิตรกรรมสากล กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเชาว์ อุปปินใจ  
   - กิจกรรมจิตรกรรมไทย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
   - กิจกรรมชุมนุมนักเรียน - ครู กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์วินโดว์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางณภัค ฐิติมนัส  
   - กิจกรรมซ่อมเสริม ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมดนตรี ม.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายอุเทน ศรีตระกูลวงค์  
   - กิจกรรมดนตรี ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายวสันต์ วีระโพธิ์  
   - กิจกรรมดนตรี ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์  
   - กิจกรรมดนตรี ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางอัญชลี หม่องพะสั่น  
   - กิจกรรมดนตรีสากล กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายอุเทน ศรีตระกูลวงค์  
   - กิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์  
   - กิจกรรมตามรอยพุทธองค์บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ ม.1 ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
   - กิจกรรมทัศนศิลป์ ม.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายธีรดลย์ สามัคคี  
   - กิจกรรมทัศนศิลป์ ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสุธีร์ จิตหาญ  
   - กิจกรรมทัศนศิลป์ ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
   - กิจกรรมทัศนศิลป์ ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเชาว์ อุปปินใจ  
   - กิจกรรมนาฏศิลป์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
   - กิจกรรมนาฏศิลป์ ม.ต้น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
   - กิจกรรมนาฏศิลป์ ม.ปลาย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
   - กิจกรรมนิเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
   - กิจกรรมนิเทศการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางประภัสสร พรมคำตัน  
   - กิจกรรมนิเทศภายใน กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมบริหารสนับสนุน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
   - กิจกรรมประชุมก่อนปิดภาคเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางณภัค ฐิติมนัส  
   - กิจกรรมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางณภัค ฐิติมนัส  
   - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมประติมากรรม กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายธีรดลย์ สามัคคี  
   - กิจกรรมประลองภูมิสังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวธัญกมล บุญยะสิงห์  
   - กิจกรรมประเมินนักเรียนพระราชทานระดับจังหวัด กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมประเมินนักเรียนพระราชทานระดับเขต กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้นลอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้และผลงานนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
   - กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานของ นศท. กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายนิวัฒน์ ไววุฒิ  
   - กิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียน ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียน ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.1 - ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางประภัสสร พรมคำตัน  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.5 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนของครู กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางประภัสสร พรมคำตัน  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.5 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนางานลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
   - กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
   - กิจกรรมพัฒนาป้ายนิเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านโอลิมปิก กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพิชิต คำบุรี  
   - กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธัญญา ไม่มีทุกข์  
   - กิจกรรมพัฒนาเอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาโครงการระบบ Internet of Things (loT) กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมพี่สอนน้อง กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายบุญชัย กลิ่นอวล  
   - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางประภัสสร พรมคำตัน  
   - กิจกรรมวงโยธวาทิต กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายวสันต์ วีระโพธิ์  
   - กิจกรรมวัน ICT for All กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมวันจักรคำเกียรติยศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมวันสำคัญทางการลูกเสือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
   - กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสุธีร์ จิตหาญ  
   - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสาขา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธัญญา ไม่มีทุกข์  
   - กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการบริหาร กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
   - กิจกรรมสอนเสริม/ซ่อมเสริมเติมความรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมสอนเสริมคณิตศาสตร์ ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมสอนเสริมภาษาไทย ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมสอนเสริมภาษาไทย ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมสัปดาห์คริสต์มาส กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็งและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์  
   - กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะความรู้สังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
   - กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน (โปรเจคเตอร์) กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการแสวงหาความรู้ห้องสมุดกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
   - กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาววิวาห์พร นามธง  
   - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการสร้างหนังสั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมส่เสริมศักยภาพของ นศท. รด.จิตอาสา รด.จิตสีขาว กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายนิวัฒน์ ไววุฒิ  
   - กิจกรรมอบรมการใช้ Google Farm กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางปัณณิกา ไชยนวล  
   - กิจกรรมอบรมความรู้ ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวสุรางค์ รมหิรัญ  
   - กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ TEDET กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมเตรียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
   - กิจกรรมเติมเต็มความรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมเติมเต็มความรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมเปิดบ้านจักรคำคุณภาพ 2563 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ  
   - กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
   - กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ภาค ประเทศ นานาชาติ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการอื่น ๆ ระดับภาค/ระดับประเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางปัณณิกา ไชยนวล  
   - กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
   - กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สวนพรรณพืชชีววิทยา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธัญญา ไม่มีทุกข์  
1
โครงการการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
2
โครงการการบริหารจัดการกลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
3
โครงการการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ  
4
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
5
โครงการการส่งเสริมศัยกภาพนักเรียนด้านวิชาการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
6
โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
7
โครงการกิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
8
โครงการคลินิกหมอภาษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
9
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
10
โครงการนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
11
โครงการนิเทศการจัดการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสฐียรพงษ์ จีนมะนี  
12
โครงการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
13
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ อบรมครูกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
14
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางณภัค ฐิติมนัส  
15
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
16
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
17
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
18
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
19
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
20
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.5 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
21
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
22
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
23
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
24
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
25
โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของคณะครูกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
26
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (สื่อ นวัตกรรม กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางณัชชา เตจะโสด  
27
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
28
โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผล กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายปรีดา ยะธิมา  
29
โครงการพัฒนานนวัตกรโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและการออกแบบการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพิชิต คำบุรี  
30
โครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
31
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
32
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุุ่มสาระการงานอาชีพ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
33
โครงการพัฒนาระบบงานนิเทศภายใน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสฐียรพงษ์ จีนมะนี  
34
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ สังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
35
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสาคร โมลาดุก  
36
โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวศิริพรรณ คำยอง  
37
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ สื่อ และเทคโนโลยี กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายบุญชัย กลิ่นอวล  
38
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
39
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธัญญา ไม่มีทุกข์  
40
โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายนิวัฒน์ ไววุฒิ  
41
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาจีน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
42
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
43
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาฝรั่งเศส กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
44
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
45
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาเกาหลี กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
46
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
47
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสาคร โมลาดุก  
48
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การอ่าน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธนาพร วงค์วาน  
49
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
50
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
51
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
52
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
53
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
54
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.5 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
55
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
56
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.ต้น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
57
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.ปลาย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
58
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
59
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางอำภา เชียงคำ  
60
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายวิทยา วรรณมะกอก  
61
โครงการลิขิตขานบันทึกความ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธนาพร วงค์วาน  
62
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวณิชาภา จันทร์เพ็ญ  
63
โครงการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
64
โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
65
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
66
โครงการสามัคคียอดนักอ่าน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธนาพร วงค์วาน  
67
โครงการสื่อผสานด้วยเทคโนโลยี กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธนาพร วงค์วาน  
68
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานบุคลากร กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
69
โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1 - ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ  
70
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียนและความเป็นสากล กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
71
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
72
โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ  
73
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
74
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและประสบการณ์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางปัณณิกา ไชยนวล  
75
โครงการส่งเสริมทักษะองค์รวมทางคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
76
โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
77
โครงการส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนด้านความสามารถคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
78
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการและกีฬา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
79
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
80
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
81
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
82
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนครูคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
83
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
84
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
85
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
86
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 2 (ค่าจ้างครูต่างชาติ) กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
87
โครงการอบรม สัมมนา ครูกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
88
โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
89
โครงการเสริมสร้าง พัฒนา สู่โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสาคร โมลาดุก  
90
โครงการส่งเสริมความประพฤติ วินัย และความปลอดภัยของนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว  
   - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำวินัยและความประพฤติ กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว  
   - กิจกรรมอบรมจิตอาสานักเรียนจราจร กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน ว่าที่ร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์  
   - กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับ - ส่ง นักเรียน ผู้ประกอบการรับฝากรถ กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานส่งเสริมความประพฤติ กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานจราจร กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน ว่าที่ร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์  
   - กิจกรรม CKK TO BE NUMBER ONE DAY กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายสหัสนัยน์ จิตรกุล  
   - กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมคุณธรรมเยาวชนทำดีถวายในหลวง กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายสหัสนัยน์ จิตรกุล  
   - กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานจริยศึกษา กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายบุญชัย กลิ่นอวล  
   - กิจกรรมยุวชนวิถีประชาธิปไตย กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
   - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายสหัสนัยน์ จิตรกุล  
   - กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมวันไหว้ครูและมุทิตาจิต กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
   - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
   - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนผู้มีมารยาทงาม คุณธรรมดีเด่น กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายบุญชัย กลิ่นอวล  
   - กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
91
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายสหัสนัยน์ จิตรกุล  
92
โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายบรรยง ทิพยอด  
93
โครงการพัฒนางานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายบุญชัย กลิ่นอวล  
94
โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์  
95
โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์  
96
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
97
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและธรรมาภิบาล กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
98
โครงการยกระดับคุณภาพระบบบริหารงานบุคคลสู่มาตรฐานสากล กลุ่มงานบริหารบุคคล นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่  
   - กิจกรรมการประชุมกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารบุคคล นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์  
   - กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม กลุ่มงานบริหารบุคคล นางจารุวรรณ ชมเดช  
   - กิจกรรมจัดทำของที่ระลึกโรงเรียน กลุ่มงานบริหารบุคคล นางจารุวรรณ ชมเดช  
99
โครงการพัฒนางานธุรการสารบรรณ กลุ่มงานบริหารบุคคล นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่  
100
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารบุคคล นางพิชาพัชร์ กาฬภักดี  
   - กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร กลุ่มงานบริหารบุคคล นางพิชาพัชร์ กาฬภักดี  
   - กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศครูต่างชาติ กลุ่มงานบริหารบุคคล นางพิชาพัชร์ กาฬภักดี  
101
โครงการสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มงานบริหารบุคคล testtest test  
102
โครงการการไปราชการ กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
   - กิจกรรมการไปราชการของผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
   - กิจกรรมการไปราชการของครูและบุคลากร กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
103
โครงการวิจัยพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารบุคคล นางสาวจารุนีย์ ใจแจ่ม  
104
โครงการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มงานบริหารบุคคล นางรัตนา ซุกซอน  
105
โครงการพัฒนาระบบงานเวรประจำวันและงานเวรยาม กลุ่มงานบริหารบุคคล นางสาวณัฐธิดา นันต๊ะแก้ว  
   - กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานเวรประจำวัน กลุ่มงานบริหารบุคคล นางสาวณัฐธิดา นันต๊ะแก้ว  
   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม กลุ่มงานบริหารบุคคล นายธนกฤต บุญทาจันทร์  
106
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารบุคคล นางมันทนา ทาหน่อทอง  
107
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของข้าราชการและบุคลากร กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
   - กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและวินัย กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
   - กิจกรรม Work shop สำนึกรักษ์จักรคำฯ กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานวินัย กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
108
โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มงานบริหารบุคคล นางสาวกฤติยาภรณ์ สิทธิตัน  
109
โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
   - กิจกรรมจัดหาเวชภัณฑ์ ยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
   - กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
   - กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
   - กิจกรรมแกนนำเยาวชน ยสร. กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
110
โครงการพัฒนางานโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางกัลยา ไชยรังษี  
   - กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางกัลยา ไชยรังษี  
   - กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางกัลยา ไชยรังษี  
   - กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางกัลยา ไชยรังษี  
111
โครงการพัฒนางานศูนย์กีฬา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวมณีรักษ์ เอ็นเมืองเหล็ก  
112
โครงการส่งเสริมการประหยัดและออม กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางนฤมล ศิรินันท์  
   - กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางนฤมล ศิรินันท์  
   - กิจกรรมพัฒนางานธนาคารโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางนฤมล ศิรินันท์  
   - กิจกรรมจักรคำสัญญาเงินออม2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางนฤมล ศิรินันท์  
113
โครงการกิจกรรมภายในและสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมร่วมงานพิธีหน่วยงานภายนอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมส่งเสริมประเพณี กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมวางพวงมาลาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมมอบของที่ระลึก ตำรวจ ไปรษณีย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
114
โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
   - กิจกรรมอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
   - กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
   - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
   - กิจกรรมปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
115
โครงการพัฒนางานโสต กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
116
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายเชาว์ อุปปินใจ  
117
โครงการพัฒนางานภูมิทัศน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายสมาน อุ่นแก้ว  
   - กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายสมาน อุ่นแก้ว  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานภูมิทัศน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายสมาน อุ่นแก้ว  
118
โครงการพัฒนางานพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแสวง ใจรังสี  
   - กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแสวง ใจรังสี  
   - กิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแสวง ใจรังสี  
   - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้พลังงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแสวง ใจรังสี  
119
โครงการสนับสนุนงานรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวศิริพรรณ คำยอง  
120
โครงการวงโยธวาทิตสนับสนุนงานชุมชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายวสันต์ วีระโพธิ์  
121
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงอาหารบุรีรัตน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางกัลยา ไชยรังษี  
122
โครงการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร์  
123
โครงการจัดซื้อตู้น้ำเย็น กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
124
โครงการจัดซื้อโต๊ะหินอ่อน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
125
โครงการจัดทำบอร์ดสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
126
โครงการซ่อมแซมบล็อกถนนและคอนกรีตตัวหนอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
127
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
128
โครงการปฏิรูปอาคาร 2 ระยะที่ 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายจักริน อินทนนท์  
129
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ศูนย์กีฬา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
130
โครงการปรับปรุงห้องน้ำครูอาคาร 5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
131
โครงการปรับปรุงอาคารเรือนไทย กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
132
โครงการสาธารณูปโภค กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางสาวจิราวรรณ ธรรมยศ  
133
โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์โรงเรียน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว  
   - กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว  
   - กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว  
134
โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายกฤษดา วงศ์หล้า  
135
โครงการซ่อมแซมระบบประปา กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายกฤษดา วงศ์หล้า  
136
โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
137
โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงานกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ testtest test  
   - กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ testtest test  
   - กิจกรรมประชุม สัมมนา สรุปงานตามแผน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ testtest test  
138
โครงการพัฒนางานสำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่  
139
โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางสาวเดือนเพ็ญ ใจบุญ  
140
โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว  
141
โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางสาวจิราวรรณ ธรรมยศ  
142
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางสาวจันทร์ประภา เตจาคำ  
143
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางปัณณิกา ไชยนวล  
144
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายวิทยา วรรณมะกอก  
145
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายวิทยา วรรณมะกอก  
146
โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางสาวชุตินันท์ ใจอะกะ  
147
โครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายกฤชาณัฎฐ์ เป้าแก้ว  
   - กิจกรรมการใช้งาน ซ่อมบำรุงรักษา และน้ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายธนา กัณทวีชัย  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายธนา กัณทวีชัย  
148
โครงการพัฒนางานยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายธนา กัณทวีชัย  
149
โครงการสำรองจ่าย กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายมานัส นพคุณ
 กิจกรรม English Buddy for Youngs กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรม International English Week กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรม Math Contest กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรม Math Contest กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรม Math Contest กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรม Math Day กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรม PLC กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมการจัดสอบประมวลความรู้ ม.1 - ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
   - กิจกรรมการดำเนินการจัดสอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมการรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมการสร้างแนวข้อสอบ PISA กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
   - กิจกรรมการสอบ Pre o - net ม.3 (ข้อสอบ สพฐ.) กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมการสอบข้อสอบกลาง ม.1 - ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมการสอบคัดกรองนักเรียน ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามสาขาวิชา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี  
   - กิจกรรมการเขียนโครงการ นิเทศ ติดตามผล กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
   - กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษหน่วยงานภายนอก กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมคลิกนิกคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมคลินิกหมอภาษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.ต้น กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การทดสอบระดับชาติ (o-net) ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การทดสอบระดับชาติ (o-net) ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
   - กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมจัดทำคลังข้อสอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวโปรยทอง แซ่แต้  
   - กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมจิตรกรรมสากล กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเชาว์ อุปปินใจ  
   - กิจกรรมจิตรกรรมไทย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
   - กิจกรรมชุมนุมนักเรียน - ครู กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์วินโดว์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางณภัค ฐิติมนัส  
   - กิจกรรมซ่อมเสริม ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมดนตรี ม.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายอุเทน ศรีตระกูลวงค์  
   - กิจกรรมดนตรี ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายวสันต์ วีระโพธิ์  
   - กิจกรรมดนตรี ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์  
   - กิจกรรมดนตรี ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางอัญชลี หม่องพะสั่น  
   - กิจกรรมดนตรีสากล กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายอุเทน ศรีตระกูลวงค์  
   - กิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์  
   - กิจกรรมตามรอยพุทธองค์บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ ม.1 ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
   - กิจกรรมทัศนศิลป์ ม.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายธีรดลย์ สามัคคี  
   - กิจกรรมทัศนศิลป์ ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสุธีร์ จิตหาญ  
   - กิจกรรมทัศนศิลป์ ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
   - กิจกรรมทัศนศิลป์ ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเชาว์ อุปปินใจ  
   - กิจกรรมนาฏศิลป์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
   - กิจกรรมนาฏศิลป์ ม.ต้น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
   - กิจกรรมนาฏศิลป์ ม.ปลาย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
   - กิจกรรมนิเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
   - กิจกรรมนิเทศการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางประภัสสร พรมคำตัน  
   - กิจกรรมนิเทศภายใน กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมบริหารสนับสนุน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
   - กิจกรรมประชุมก่อนปิดภาคเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางณภัค ฐิติมนัส  
   - กิจกรรมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางณภัค ฐิติมนัส  
   - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมประติมากรรม กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายธีรดลย์ สามัคคี  
   - กิจกรรมประลองภูมิสังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวธัญกมล บุญยะสิงห์  
   - กิจกรรมประเมินนักเรียนพระราชทานระดับจังหวัด กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมประเมินนักเรียนพระราชทานระดับเขต กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้นลอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้และผลงานนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
   - กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานของ นศท. กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายนิวัฒน์ ไววุฒิ  
   - กิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียน ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียน ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.1 - ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางประภัสสร พรมคำตัน  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.5 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนของครู กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางประภัสสร พรมคำตัน  
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.5 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนางานลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
   - กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
   - กิจกรรมพัฒนาป้ายนิเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านโอลิมปิก กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพิชิต คำบุรี  
   - กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธัญญา ไม่มีทุกข์  
   - กิจกรรมพัฒนาเอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาโครงการระบบ Internet of Things (loT) กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมพี่สอนน้อง กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายบุญชัย กลิ่นอวล  
   - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางประภัสสร พรมคำตัน  
   - กิจกรรมวงโยธวาทิต กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายวสันต์ วีระโพธิ์  
   - กิจกรรมวัน ICT for All กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมวันจักรคำเกียรติยศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมวันสำคัญทางการลูกเสือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
   - กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสุธีร์ จิตหาญ  
   - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสาขา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธัญญา ไม่มีทุกข์  
   - กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการบริหาร กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
   - กิจกรรมสอนเสริม/ซ่อมเสริมเติมความรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมสอนเสริมคณิตศาสตร์ ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมสอนเสริมภาษาไทย ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมสอนเสริมภาษาไทย ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมสัปดาห์คริสต์มาส กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็งและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์  
   - กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะความรู้สังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
   - กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน (โปรเจคเตอร์) กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการแสวงหาความรู้ห้องสมุดกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
   - กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาววิวาห์พร นามธง  
   - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการสร้างหนังสั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมส่เสริมศักยภาพของ นศท. รด.จิตอาสา รด.จิตสีขาว กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายนิวัฒน์ ไววุฒิ  
   - กิจกรรมอบรมการใช้ Google Farm กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางปัณณิกา ไชยนวล  
   - กิจกรรมอบรมความรู้ ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวสุรางค์ รมหิรัญ  
   - กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ TEDET กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมเตรียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
   - กิจกรรมเติมเต็มความรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมเติมเต็มความรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมเปิดบ้านจักรคำคุณภาพ 2563 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ  
   - กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
   - กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ภาค ประเทศ นานาชาติ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการอื่น ๆ ระดับภาค/ระดับประเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางฉัตราพร ศุกลพันธ์  
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางปัณณิกา ไชยนวล  
   - กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
   - กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
   - กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สวนพรรณพืชชีววิทยา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธัญญา ไม่มีทุกข์  
1
โครงการการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
2
โครงการการบริหารจัดการกลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
3
โครงการการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ  
4
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
5
โครงการการส่งเสริมศัยกภาพนักเรียนด้านวิชาการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
6
โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
7
โครงการกิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
8
โครงการคลินิกหมอภาษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
9
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
10
โครงการนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
11
โครงการนิเทศการจัดการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสฐียรพงษ์ จีนมะนี  
12
โครงการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
13
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ อบรมครูกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
14
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางณภัค ฐิติมนัส  
15
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
16
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
17
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
18
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
19
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
20
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.5 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
21
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
22
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
23
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
24
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
25
โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของคณะครูกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
26
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (สื่อ นวัตกรรม กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางณัชชา เตจะโสด  
27
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
28
โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผล กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายปรีดา ยะธิมา  
29
โครงการพัฒนานนวัตกรโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและการออกแบบการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพิชิต คำบุรี  
30
โครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
31
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
32
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุุ่มสาระการงานอาชีพ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
33
โครงการพัฒนาระบบงานนิเทศภายใน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสฐียรพงษ์ จีนมะนี  
34
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ สังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
35
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสาคร โมลาดุก  
36
โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวศิริพรรณ คำยอง  
37
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ สื่อ และเทคโนโลยี กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายบุญชัย กลิ่นอวล  
38
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
39
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธัญญา ไม่มีทุกข์  
40
โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายนิวัฒน์ ไววุฒิ  
41
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาจีน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
42
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
43
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาฝรั่งเศส กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
44
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
45
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาเกาหลี กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
46
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
47
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสาคร โมลาดุก  
48
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การอ่าน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธนาพร วงค์วาน  
49
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
50
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
51
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
52
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
53
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
54
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.5 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
55
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
56
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.ต้น กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
57
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.ปลาย กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
58
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายศยานันท์ ยารังฝั้น  
59
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางอำภา เชียงคำ  
60
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายวิทยา วรรณมะกอก  
61
โครงการลิขิตขานบันทึกความ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธนาพร วงค์วาน  
62
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวณิชาภา จันทร์เพ็ญ  
63
โครงการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
64
โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
65
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายเสมือน สายศร  
66
โครงการสามัคคียอดนักอ่าน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธนาพร วงค์วาน  
67
โครงการสื่อผสานด้วยเทคโนโลยี กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางธนาพร วงค์วาน  
68
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานบุคลากร กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
69
โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1 - ม.6 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ  
70
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียนและความเป็นสากล กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
71
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางพิณพร จันตารี  
72
โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ  
73
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางชลภิรัตน์ แก้วมูล  
74
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและประสบการณ์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางปัณณิกา ไชยนวล  
75
โครงการส่งเสริมทักษะองค์รวมทางคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
76
โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์  
77
โครงการส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนด้านความสามารถคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
78
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการและกีฬา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายพีรพล พรหมมินทร์  
79
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
80
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
81
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
82
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนครูคณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
83
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนิตยา มะโนคำ  
84
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์  
85
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
86
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 2 (ค่าจ้างครูต่างชาติ) กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายจักริน อินทนนท์  
87
โครงการอบรม สัมมนา ครูกลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารวิชาการ testtest test  
88
โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นางวรณัน พรหมช่วย  
89
โครงการเสริมสร้าง พัฒนา สู่โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ กลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสาคร โมลาดุก  
90
โครงการส่งเสริมความประพฤติ วินัย และความปลอดภัยของนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว  
   - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำวินัยและความประพฤติ กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว  
   - กิจกรรมอบรมจิตอาสานักเรียนจราจร กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน ว่าที่ร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์  
   - กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับ - ส่ง นักเรียน ผู้ประกอบการรับฝากรถ กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานส่งเสริมความประพฤติ กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานจราจร กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน ว่าที่ร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์  
   - กิจกรรม CKK TO BE NUMBER ONE DAY กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายสหัสนัยน์ จิตรกุล  
   - กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมคุณธรรมเยาวชนทำดีถวายในหลวง กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายสหัสนัยน์ จิตรกุล  
   - กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานจริยศึกษา กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายบุญชัย กลิ่นอวล  
   - กิจกรรมยุวชนวิถีประชาธิปไตย กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
   - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายสหัสนัยน์ จิตรกุล  
   - กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมวันไหว้ครูและมุทิตาจิต กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
   - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
   - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนผู้มีมารยาทงาม คุณธรรมดีเด่น กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
   - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายบุญชัย กลิ่นอวล  
   - กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
91
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายสหัสนัยน์ จิตรกุล  
92
โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายบรรยง ทิพยอด  
93
โครงการพัฒนางานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายบุญชัย กลิ่นอวล  
94
โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์  
95
โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์  
96
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน testtest test  
97
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและธรรมาภิบาล กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ  
98
โครงการยกระดับคุณภาพระบบบริหารงานบุคคลสู่มาตรฐานสากล กลุ่มงานบริหารบุคคล นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่  
   - กิจกรรมการประชุมกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารบุคคล นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์  
   - กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม กลุ่มงานบริหารบุคคล นางจารุวรรณ ชมเดช  
   - กิจกรรมจัดทำของที่ระลึกโรงเรียน กลุ่มงานบริหารบุคคล นางจารุวรรณ ชมเดช  
99
โครงการพัฒนางานธุรการสารบรรณ กลุ่มงานบริหารบุคคล นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่  
100
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารบุคคล นางพิชาพัชร์ กาฬภักดี  
   - กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร กลุ่มงานบริหารบุคคล นางพิชาพัชร์ กาฬภักดี  
   - กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศครูต่างชาติ กลุ่มงานบริหารบุคคล นางพิชาพัชร์ กาฬภักดี  
101
โครงการสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มงานบริหารบุคคล testtest test  
102
โครงการการไปราชการ กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
   - กิจกรรมการไปราชการของผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
   - กิจกรรมการไปราชการของครูและบุคลากร กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
103
โครงการวิจัยพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารบุคคล นางสาวจารุนีย์ ใจแจ่ม  
104
โครงการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มงานบริหารบุคคล นางรัตนา ซุกซอน  
105
โครงการพัฒนาระบบงานเวรประจำวันและงานเวรยาม กลุ่มงานบริหารบุคคล นางสาวณัฐธิดา นันต๊ะแก้ว  
   - กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานเวรประจำวัน กลุ่มงานบริหารบุคคล นางสาวณัฐธิดา นันต๊ะแก้ว  
   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม กลุ่มงานบริหารบุคคล นายธนกฤต บุญทาจันทร์  
106
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารบุคคล นางมันทนา ทาหน่อทอง  
107
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของข้าราชการและบุคลากร กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
   - กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและวินัย กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
   - กิจกรรม Work shop สำนึกรักษ์จักรคำฯ กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานวินัย กลุ่มงานบริหารบุคคล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
108
โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มงานบริหารบุคคล นางสาวกฤติยาภรณ์ สิทธิตัน  
109
โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
   - กิจกรรมจัดหาเวชภัณฑ์ ยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
   - กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
   - กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
   - กิจกรรมแกนนำเยาวชน ยสร. กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
110
โครงการพัฒนางานโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางกัลยา ไชยรังษี  
   - กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางกัลยา ไชยรังษี  
   - กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางกัลยา ไชยรังษี  
   - กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางกัลยา ไชยรังษี  
111
โครงการพัฒนางานศูนย์กีฬา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวมณีรักษ์ เอ็นเมืองเหล็ก  
112
โครงการส่งเสริมการประหยัดและออม กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางนฤมล ศิรินันท์  
   - กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางนฤมล ศิรินันท์  
   - กิจกรรมพัฒนางานธนาคารโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางนฤมล ศิรินันท์  
   - กิจกรรมจักรคำสัญญาเงินออม2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางนฤมล ศิรินันท์  
113
โครงการกิจกรรมภายในและสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมร่วมงานพิธีหน่วยงานภายนอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมส่งเสริมประเพณี กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมวางพวงมาลาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมมอบของที่ระลึก ตำรวจ ไปรษณีย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
   - กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรีชา มีแจ้  
114
โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
   - กิจกรรมอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
   - กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
   - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
   - กิจกรรมปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
115
โครงการพัฒนางานโสต กลุ่มงานบริหารทั่วไป testtest test  
116
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายเชาว์ อุปปินใจ  
117
โครงการพัฒนางานภูมิทัศน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายสมาน อุ่นแก้ว  
   - กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายสมาน อุ่นแก้ว  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานภูมิทัศน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายสมาน อุ่นแก้ว  
118
โครงการพัฒนางานพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแสวง ใจรังสี  
   - กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแสวง ใจรังสี  
   - กิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแสวง ใจรังสี  
   - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้พลังงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแสวง ใจรังสี  
119
โครงการสนับสนุนงานรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวศิริพรรณ คำยอง  
120
โครงการวงโยธวาทิตสนับสนุนงานชุมชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายวสันต์ วีระโพธิ์  
121
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงอาหารบุรีรัตน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางกัลยา ไชยรังษี  
122
โครงการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร์  
123
โครงการจัดซื้อตู้น้ำเย็น กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
124
โครงการจัดซื้อโต๊ะหินอ่อน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
125
โครงการจัดทำบอร์ดสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
126
โครงการซ่อมแซมบล็อกถนนและคอนกรีตตัวหนอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
127
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
128
โครงการปฏิรูปอาคาร 2 ระยะที่ 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายจักริน อินทนนท์  
129
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ศูนย์กีฬา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
130
โครงการปรับปรุงห้องน้ำครูอาคาร 5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
131
โครงการปรับปรุงอาคารเรือนไทย กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายกฤษดา วงศ์หล้า  
132
โครงการสาธารณูปโภค กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางสาวจิราวรรณ ธรรมยศ  
133
โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์โรงเรียน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว  
   - กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว  
   - กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว  
134
โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายกฤษดา วงศ์หล้า  
135
โครงการซ่อมแซมระบบประปา กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายกฤษดา วงศ์หล้า  
136
โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  
137
โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ testtest test  
   - กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงานกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ testtest test  
   - กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ testtest test  
   - กิจกรรมประชุม สัมมนา สรุปงานตามแผน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ testtest test  
138
โครงการพัฒนางานสำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่  
139
โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางสาวเดือนเพ็ญ ใจบุญ  
140
โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว  
141
โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางสาวจิราวรรณ ธรรมยศ  
142
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางสาวจันทร์ประภา เตจาคำ  
143
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางปัณณิกา ไชยนวล  
144
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายวิทยา วรรณมะกอก  
145
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายวิทยา วรรณมะกอก  
146
โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางสาวชุตินันท์ ใจอะกะ  
147
โครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายกฤชาณัฎฐ์ เป้าแก้ว  
   - กิจกรรมการใช้งาน ซ่อมบำรุงรักษา และน้ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายธนา กัณทวีชัย  
   - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายธนา กัณทวีชัย  
148
โครงการพัฒนางานยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายธนา กัณทวีชัย  
149
โครงการสำรองจ่าย กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายมานัส นพคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม