ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัญชิสา กระบวนแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 และนางสาวทักษิณา มาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตามลำดับ