Up

เอกสารงานวิชาการ

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1/2561
01.ใบอนุญาตไปราชการ
02.ใบอนุญาตขอลากิจ
03แบบขออนุญาตสอบ(ผิดระเบียบการสอบ)
04แบบฟอร์มขออัดสำเนา
05บันทึกข้อความ
07แบบฟอร์มรายงานผลการสอนกิจกรรม
10แบบฟอร์มรายงานพฤติกรรมของนักเรียน
12แบบฟอร์มการประเมิน Project Work
13แบบฟอร์มแบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
14แบบฟอร์มการประเมินการสอนของครู
15แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเรียน
17แบบฟอร์มข้อมูลครูเกี่ยวกับงานวิชาการ
19แบบฟอร์มสมัครกลุ่มสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะตามศักยภาพและความสนใจของนักเรียน
20แบบฟอร์มกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
22แบบฟอร์มขอออกหนังสือในนามโรงเรียน
24ขออนุญาตใช้ข้อสอบ-IOC
25บันทึกแลกคุมสอบ2560
27แบบรายงานสรุปปิดงานสอน-กลุ่มสาระ
28-แบบรายงานPLC-BestPractice-Logbook2017
 
 
Powered by Phoca Download