Up

เอกสารงานวิชาการ

แนวปฏิบัติกรณีที่ขออนุญาตไปราชการ นำนักเรียนไปกลับ
แนวปฏิบัติกรณีที่ขออนุญาตไปราชการ นำนักเรียนไปพักค้างคืน
แนวปฏิบัติกรณีที่ขออนุญาตไปราชการของครู ไม่มีนักเรียน
บันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาเรียน
บันทึกข้อความขออนุญาตแลกเปลี่ยนกรรมการกำกับการสอบ
แบบฟอร์มการขออัดสำเนา
แบบฟอร์มกำหนดการเรียนรู้
แบบฟอร์มขอออกหนังสือในนามโรงเรียน
แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มแบบเสนอขออนุญาตใช้ข้อสอบ ioc
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน
สมุดประเมินกิจกรรมชุมนุม
ปก คำนำ สารบัญ Sar ครู65
แบบฟอร์ม-Sar-ครู-65
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า-ครั้งที่1
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า-ครั้งที่2
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนคาบสอน
แบบบันทึกแลกเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ
 
 
Powered by Phoca Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม