การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน และน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน และน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ถวายองค์พระธาตุหริภุญชัย เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสรงน้ำองค์พระธาตุหริภุญชัย ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

คลิกดูภาพกิจกรรม