การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

อบรมความรู้นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่วเปิดการอบรมความรู้นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เพื่อจัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหานักเรียนออกกลางคันของโรงเรียน ช่วยส่งเสริมป้องกัน แก้ไข พฤติกรรมของนักเรียนตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้านและให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม