CKK Pre junior

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดการทดสอบประเมินความรู้ CKK Pre junior ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อวัดมาตรฐานความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

และเพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ความสามารถและใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาตนเอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งในจังหวัดลำพูนและต่างจังหวัดให้ความสนใจอย่างมากมาย ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม