ส่งมอบ Aerosol box และหน้ากากป้องกันเชื้อแบบ Face Shield

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และว่าที่ร้อยตรี ทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครุ และบุคลากรทางการศึกษา ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง (Aerosol box) เพื่อใช้คัดกรองผู้ป่วย Covid 19 และหน้ากากป้องกันเชื้อ แบบ Face Shield ด้วยระบบ 3D ปริ้นเตอร์

เพื่อใช้ป้องกันเชื้อของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน สร้างอุปกรณ์โดยโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา (Fabrication Lab CKK & STEM Education) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนภายใต้กำกับ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ครูพิชิต คำบุรี และ ครูทวีป นวคุณานนท์ เป็นหัวศูนย์ Fablab CKK & SBY Lamphun School ณ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และโรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม