ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง (Aerosol box)

วันที่ 7 เมษายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน นำโดย รองผู้อำนวยการทิพย์อุบล ศิริบูลย์ และรองผู้อำนวยการจักรพงษ์ ใจปัญญา ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง (Aerosol box) เพื่อใช้คัดกรองผู้ป่วย Covid 19 และใช้ป้องกันเชื้อของเจ้าหน้าที่ ในขณะปฏิบัติงานให้ห้อง ER ของโรงพยาบาลลำพูน จำนวน 3 กล่อง ตามที่ สวทช. มอบหมาย

สร้างอุปกรณ์โดยโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา (Fabrication Lab CKK & STEM Education) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนภายใต้กำกับ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ครูพิชิต คำบุรี และ ครูทวีป นวคุณานนท์ เป็นหัวศูนย์ Fablab CKK & SBY Lamphun School ณ อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม