ได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รองทิพย์อุบล ศิริบูลย์ ครูว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ตั้งตรง ครูจิราวรรณ ม่วงจันทร์ ครูธัญกมล บุญยะสิงห์ และคณะครูและนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน