แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 มีดังต่อไปนี้ นายอติกันต์ ศรีทิพย์ นักเรียนชั้นม. 6/7 นางสาวชญาฐิตา โฉมพรรณ นักเรียนชั้นม. 6/2 นางสาววัสพร ใจเดช นักเรียนชั้นม. 6/8 และนายสุรชาติ มาลาจุมปี นักเรียนชั้นม. 6/11
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ซึ่งเข้าค่ายระหว่างวันที่ 5 - 13 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้ นายอติกันต์ ศรีทิพย์ นักเรียนชั้นม. 6/7 และนางสาวชญาฐิตา โฉมพรรณ นักเรียนชั้นม. 6/2 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน