กิจกรรมอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดการอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาให้กับนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน โดยมีนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม