เพชรจักรคำฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน แสดงความยินดี และมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัล “เพชรจักรคำฯ” ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 4.00 ตลอด 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2563)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นางสาววนัสนันท์ สุภาติ และนางสาวฉันทนิษฐ์ ไชยวงศ์ผาบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวภัทรารัตน์ เลิศพฤกษ์พนา นางสาวเบญจภรณ์ เดียวกนกรัตน์ นางสาวปฏิพร หอมคำมา นางสาวนภาภัทร จงแจ่มฟ้า นายชินภัทร์ บังคมเนตร นายพสิษฐ์ คำมูล และนายณัฐวัตร ทองคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม