ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองและเหรียญเงิน ==>ผลการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี ประเภทโปสเตอร์ สาขาเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เรื่อง ระบุกำหนดน้ำหนักที่บรรทุกบนยานพาหนะ สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายกฤติน กรสินกิตติ นักเรียนชั้น ม.6/11
2. นางสาวประกายดาว นิตุทร นักเรียนชั้น ม.6/11
3. นางสาวกัลยลักษณ์ เฉยแสวง นักเรียนชั้น ม.6/11
รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง แบบจำลองหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร (Robotic food service) สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายธนพัฒน์ พัวศิริ นักเรียนชั้น ม.6/11
2. นายณัฐวุฒิ ทาก๋า นักเรียนชั้น ม.6/11
ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย
รางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง หุ่นยนต์ตรวจสุขภาพและเผ้าระวังอาการป่วย COVID-19 เบื้องต้น สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายภูมิพัฒน์ วะตา นักเรียนชั้น ม.6/11
2. นางสาวอภิชญา ปัญญาเครือ นักเรียนชั้น ม.6/11
ครูที่ปรึกษาและที่ปรึกษาพิเศษ ประกอบด้วย
1. นางชลภิรัตน์ แก้วมูล ครูที่ปรึกษา
2. นางสาวดุษฏี วัฒนคามินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษ
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ท่านรองฯ ทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอด