แสดงว่าความยินดีกับนักเรียน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้


1. นายธนกฤต เหล่าสืบสกุลไทย ที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 และได้รับคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็มจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564
2. รางวัลชนะเลิศอันดับรางวัลที่ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ และได้รับรางวัล โครงงานคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีดีเด่นโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง Cube Root of Sum of Natural Number and Cube Number ได้แก่ นางสาวชยาภรณ์ ไชยอะกะ นายณัฐพล วุฒิ นางสาวศุภกานต์ ตาขัน นางสาวณัฐกมล ดวงใจสัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 ครูที่ปรึกษา นายสิริพันธุ์ จันทราศรี และนางสาวเชิญขวัญ ปิงใจ
3. รางวัลชนะเลิศอันดับรางวัลที่ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง โปรแกรมการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุ ด้วยโปรแกรม Excel ได้แก่ นายณภัทร สมบุญโสด นางสาวพิชชาภา อุไรสาย นางสาวธัญชนก กัณทา นางสาวจุฑากาญจน์ วังธิยอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 ครูที่ปรึกษา นายศุภกร พึ่งโต และนางสาวรัชนีกร คำบุญมา
4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม the geometer's sketchpad ในงานเปิดกล่องชอล์กปีที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้แนวคิด "Global Citizenship Education เปิดกว้างการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นพลเมืองโลก" ได้แก่ นายณัฐพล วุฒิ และนางสาวชยาภรณ์ ไชยอะกะ ครูที่ปรึกษา นางพิชาพัชร์กาฬภักดี และนางสาวเชิญขวัญ ปิงใจ
5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์นานาชาติ ได้แก่ เด็กหญิงเกวลี ธรรมขันธ์ นายธนกฤต เหล่าสืบสกุลไทย นางสาววีรปริยา เรือนพระจันทร์ นางสาวณัฏฐณิชา นันตากาศ เด็กหญิงชวันรัตน์ ปานทอง เด็กหญิงปภาวลัญช์ มณีจันสุข นายปัณณวิชญ์ ภคบวร เด็กชายภูมินันท์ ชมภูวงศ์ และเด็กหญิงรัตน์ธิดา ถะนา

คลิกดูภาพกิจกรรม