อบรมเรื่องการปั้นโมเดลและสร้าง AR ด้วยโปรแกรม Assemblr

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องการปั้นโมเดลและสร้าง AR ด้วยโปรแกรม Assemblr ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่