ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

แจ้งนักเรียน ม.6 ให้ประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนในระบบ CKK-MIS