Up

เอกสารงานนโยบายและแผนงาน

จค.บง.07.7-แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-6-มีนาคม-2563-ผอ.มานัส
1คำแนะนำในการเขียนโครงการ
จค.บง.07.2-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ-6-มี.ค.-63
7ทิศทางการพัฒนากลยุทธ์โครงการตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษ
11แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ฯ
12ข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างและการไปราชการ
แบบฟอร์มใบปะหน้าโครงการ
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย-จค.บง.-07.1
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ-โครงการปกติ
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ-โครงการห้องเรียนพิเศษ
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอจ้างทำอาหาร-อาหารว่าง
ปฏิทินปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2563
ปฏิทินปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ-ปีการศึกษา-2563-ร่าง
จค.บง.07.1-แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ห้องเรียนพิเศษ-ปีการศึกษา-2563
จค.บง.07.1-แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีงบประมาณ2563
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
จค.บง.07.5-บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์-6-มี.ค.-63
 
 
Powered by Phoca Download