การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี

นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป และตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเมืองหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

คลิกดูภาพกิจกรรม