ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี

นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป และตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเมืองหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

คลิกดูภาพกิจกรรม