การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปี 2562

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยงานชุมชนและภาคีเครือข่ายนำนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา และเสริมสร้างคุณลักษณะอันดีงามให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

คลิกดูภาพกิจกรรม