การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ STRONG

ตัวแทนแกนนำนักเรียนและครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต สำหรับแกนนำนักเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ หอประชุมวรกัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี

คลิกดูภาพกิจกรรม